Audiology

شنوایی سنجی چیست؟

شنوایی سنجی یا ادیومتری در طب کار:

اديومتري از رايج ترين آزمون هاي پاراكلينيكي مورد اسـتفاده در معاينات بدو اسـتخدام و دوره اي و نيز در تشـخيص

كاهش شنوايي ناشي از صوت مي باشد. اختلالات شنوایی در محیط کار از شایعترین بیماریهای ناشی از شغل میباشند. اجرای

برنامه حفاظت شنوایی در محیط کار در سرو صدای بالای ۸۵ دسیبل الزامی بوده و شامل موارد مختلفی است که یکی از این

موارد شنوایی سنجی در معاینات بدو استخدام و دوره ای میباشد. با اجرای صحیح و اصولی این برنامه می توان از آسیب

شنوایی شاغلین بطور موثر پیشگیری نمود.

 خدمات ارائه شده در بخش شنوایی سنجی و سمعک مرکز تخصصی طب کار پردیس :

انجام کلیه تست های تخصصی شنوایی سنجی توسط کارشناس ارشد شنوایی شناسی

ارزیابی دقیق وضعیت شنوایی و درک گفتار

مشاوره و تجویز سمعک

ارزیابی و توانبخشی برای بهبود وزوز گوش

قالب گیری گوش و وسایل محافطت شنیداری

انجام آزمون‌های غربالگری در محیط کار و مدارس با بهره‌گیری از دستگاه‌ ادیومتری قابل حمل

 

انواع آزمونهاى اديومترى:

آزمونهاى اديومترى در دو گروه اصلى “اديومترى تشخيصى” و “اديومترى غربالگرى” قرار می گيرند.

اديومترى تشخيصى :

اديومترى تشـخيصى عمدتا جهت تشـخيص اختلالات شنوايى و نوع آنها (حسـى عصبى، انتقالی، مختلط) كاربرد داشته و بصـورت BC/AC انجام می شـود. اديومترى تشـخيصى اغلب همراه با تسـتهاى گفتارى ماننـد SRT ،SDS ،رفلكس اكوستيك و تمپانومترى انجام می گردد.

اديومترى غربالگری :

اديومترى غربالگرى عمدتا جهت شناسـايى زودهنگام مشـكلات شنوايى قبل از پيشرفت به سوى مراحل ناتوان كننده و

شـديد انجام می شـود. در معاينات شـغلى، اين نوع اديومترى در بدو استخدام و نيز به صورت دوره اى براى كاركنانى كه

مواجهه با اصوات غير مجاز دارند انجام می گردد.

اهداف اصلى انجام اديومترى در معاینات بدو استخدام:

۱- برای ثبت قانونی وضعیت شنوایی و اختلالات احتمالی سیستم شنوایی در پرونده سلامت شغلی

۲- ایجاد یک پایه برای مقایسه با تست های بعدی

۳- تعیین توانایی شنوایی در احراز شغل مورد نظر

اهداف اصلى انجام اديومترى در معاینات دوره ای:

۱ .محافظت از شنوايى كاركنان در محدوده طبيعى

۲ .شناسايى زودهنگام كاركنانى كه در معرض خطر كاهش شغلى هستند.

۳ .پيشگيرى از پيشرفت كاهش شنوايى ناشى از صوت به مراحل ناتوان كننده و شديد

۴ .ارزيابى ميزان تاثير برنامه هاى حفاظت شنوايى (HCP)

۵ .آموزش كاركنان و تشويق و ترغيب آنها به استفاده از وسايل حفاظت شنوايى

مواردی که بایستی قبل از انجام تست رعایت شود:

۱- اگر شنوایی سنجی برای بدو استخدام باشد، بایستی حداقل ۱۶ ساعت قبل از تست، در محیط پر سر و صدا قرار نداشته باشید

۲- استراحت کافی قبل از انجام تست داشته باشید . بیخوابی و خستگی می تواند بر توانایی پاسخگویی شما تاثیرگذار باشد.

۳- سرماخوردگی ، عفونت حاد گوش و وجود جرم گوش بر نتیجه تست تاثیر منفی دارد.

  • براي اينكه نتايج حاصل از اديومتري قابل اعتماد و قابل تفسير باشند لازم است اين آزمون در مكان مناسب و توسط شنوایی شناس واجد صلاحيت انجام شود.