رعایت نکات بهداشتی

نظم و سرعت عمل در پذیرش و معاینات

پیدا کردن مکان و میزان دسترسی

نحوه برخورد پرسنل

دیدگاه کلی شما از کلینیک